PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.PROMOKODAS.LT TAISYKLĖS
1. MB „Promokodas“, juridinio asmens kodas 304748179, registracijos adresas Grafų Tiškevičių g. 47, Kretinga, LT-97107 (toliau – Mažoji Bendrija), paslaugų teikimo interneto svetainėje www.promokodas.lt (toliau – Interneto Svetainė) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje Mažosios Bendrijos teikiamomis paslaugomis, vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Mažosios Bendrijos Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.
3. Mažoji Bendrija gali keisti Taisykles, keisti, pridėti ar nuraukti Interneto Svetainėje teikiamas paslaugas ar pasiūlymus, jų turinį ar savybes savo nuožiūra. Vartotojo tolimesnis naudojimasis teikiamomis paslaugomis, pasiūlymais ar jų prieiga po paskelbimo apie bet kokius Taisyklių pakeitimus reiškia, kad sutinka su tokiais pakeitimais.
4. Neteisėta prieiga, platinimas, kopijavimas, retransliavimas, skelbimas, pardavimas, eksploatavimas (komerciniais ar kitais tikslais) ar bet kokia Interneto Svetainės teikiamų paslaugų dalies perdavimo forma, įskaitant, bet neapsiribojant, visą turinį, paslaugas, skaitmeninius produktus, įrankius ar gaminius yra draudžiamas.
5. Mažoji Bendrija gerbia vartotojų privatumą. Privatumo politika pateikta Interneto Svetainėje, kurią galima rasti adresu https://www.promokodas.lt/privatumo-politika/
6. Mažoji Bendrija neteikia jokios garantijos dėl paslaugų, pasiūlymų, paskelbtų Interneto Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, kuponus, nuolaidas, akcijas ir pan., paskelbtus Interneto Svetainėje. Mažoji Bendrija neatsako už teikiamų paslaugų, pasiūlymų, kuponų, nuolaidų, akcijų ir kt. suteikimą. Mažoji Bendrija neatsako už informacijos keitimą trečiųjų šalių, partnerių interneto svetainėse ar parduotuvėse, įskaitant, bet neapsiribojant, nuolaidų informaciją, kainodarą, prieinamumą ar tinkamumą naudoti. Vartotojas, naudodamasis Interneto Svetaine, supranta, kad Mažoji Bendrija negali peržiūrėti visos medžiagos, pateiktos trečiųjų asmenų, partnerių tinklalapiuose. Mažoji Bendrija negarantuoja, kad paslaugos, pasiūlymai ar bet kokios funkcijos, esančios Mažosios Bendrijos Interneto Svetainės turinyje bus nenutrūkstamos arba be klaidų, kad defektai bus ištaisyti tuoj pat arba kad paslaugos ar serveris bus be virusų ar klaidų. Mažoji Bendrija NEATLYGINA NEGAUTŲ PAJAMŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ NUOSOLIŲ AR KITŲ ŽALŲ, kylančių dėl trečiųjų asmenų, partnerių pasiūlymų, nepaisant, jei šie nuostoliai kyla iš sutartinių santykių, ir nepaisant, ar Mažoji Bendrija pateikė ar nepateikė informaciją ar pranešimą apie tokių nuostolių galimą atsiradimą.
7. Vartotojas, naudodamasis Interneto Svetaine supranta, kad bet koks ryšys su paslaugomis, pasiūlymais jokiu būdu nereiškia, kad Mažoji Bendrija yra patvirtinta trečiosios šalies arba kad Mažoji Bendrija pritaria arba yra susijęs su trečiąja šalimi ar trečiosios šalies tinklalapiu. Vartotojas sutinka ir supranta, kad Mažoji Bendrija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį turinį ar žalą, padarytą iš bet kurios trečiosios šalies svetainės. Kitos svetainės gali rinkti ir tvarkyti informaciją skirtingai nei aprašyta Mažosios Bendrijos privatumo politikoje, todėl vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką ir naudojimo sąlygas.
8. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Mažosios Bendrijos vertinimu, yra konfidenciali, todėl vartotojas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Mažosios Bendrijos sutikimo.
9. Trečiųjų šalių, partnerių prekių ženklai yra atitinkamų trečiųjų šalių savininkų nuosavybė. Trečiosios šalies prekių ženklo buvimas Interneto Svetainėje nereiškia, kad Mažoji Bendrija turi ryšį su šia trečiąja šalimi arba kad ši trečioji šalis patvirtina paslaugas, pasiūlymus arba Mažąją Bendriją. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Mažąją Bendrija raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia vartotojui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Mažosios Bendrijos ar trečiųjų šalių ženklus.
10. Visas Interneto Svetainės turinys ir medžiagos, įtrauktos į paslaugų dalį, pvz., tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, atvaizdai, garso įrašai, informacija, duomenys, formos, nuotraukos, grafikai, vaizdo įrašai, šriftai, muzika, garsai ir kita medžiaga ir programinė įranga yra Mažosios Bendrijos, jos licencijų išdavėjų ar trečiųjų šalių teisių turėtojų nuosavybė ir yra saugomos autorių teisių, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų nuosavybės teisių ir šios teisės yra galiojančios ir saugoma visomis formomis, kurios yra ar bus sukurtos. \
11. Visi Interneto Svetainėje pateikti kūriniai yra autorių teisė kaip individualus kūrinys arba kaip kolektyvinis darbas pagal autorių teisių įstatymus ir tarptautines sutartis, o Mažoji Bendrija turi autorinę teisę kūrinius rinkti, koordinuoti, išdėstyti ir patobulinti. Vartotojas negali keisti, pašalinti, ištrinti, papildyti, skelbti, perduoti, pritaikyti, versti, dalyvauti perkeliant ar parduodant, kurdami išvestinius kūrinius iš bet kokio kūrinio ar bet kokiu būdu išnaudoti visą ar dalį jo. Bet koks kitoks naudojimas, nei numatyta šioje nuostatoje, įskaitant kūrinių atkūrimą, keitimą, platinimą, perdavimą, pritaikymą, vertimą, kopijavimą, rodymą ar atlikimą, išskyrus atvejus, kai tai specialiai leidžiama, yra griežtai draudžiamas. Vartotojas, naudodamasis Internetine Svetaine, supranta ir pripažįsta, kad pagal šias Taisykles teikiamų patentuotų produktų ir paslaugų neteisėtas atskleidimas, naudojimas ar kopija gali sukelti Mažajai Bendrijai nepataisomą žalą, o nuostolius ir žalą privalės atlyginti teisės aktų tvarka žalą ar/ir nuostolius sukėlęs vartotojas.
12. Mažoji Bendrija neprisiima jokios atsakomybės už paslaugų, prekių, pasiūlymų prieinamumą, savalaikiškumą, saugumą ar patikimumą. Mažoji Bendrija pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be jokios atsakomybės keisti, sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą ar galimybę naudotis paslaugomis be jokių įspėjimų. Mažoji Bendrija nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų, prekių kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų, prekių kokybę garantuoja konkrečios paslaugos teikėjas, pardavėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.
13. Mažoji Bendrija pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.
14. Mažoji Bendrija teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.